2. Amazon AWS

 • Documentation [1]
../_images/cloud-amazon-services-01.png

Figure 2.13. Amazon AWS services overview

2.1. Produkty

2.1.1. Compute

Nazwa Opis
Amazon EC2 Virtual Servers in the Cloud
Amazon EC2 Container Registry Store and Retrieve Docker Images
Amazon EC2 Container Service Run and Manage Docker Containers
Amazon Lightsail Launch and Manage Virtual Private Servers
Amazon VPC Isolated Cloud Resources
AWS Batch Run Batch Jobs at Any Scale
AWS Elastic Beanstalk Run and Manage Web Apps
AWS Lambda Run Your Code in Response to Events
Auto Scaling Automatic Elasticity

2.1.2. Storage

Nazwa Opis
Amazon S3 Scalable Storage in the Cloud
Amazon EBS Block Storage for EC2
Amazon Elastic File System Managed File Storage for EC2
Amazon Glacier Low-Cost Archive Storage in the Cloud
AWS Storage Gateway Hybrid Storage Integration
AWS Snowball Petabyte-scale Data Transport
AWS Snowball Edge Petabyte-scale Data Transport with On-board Compute
AWS Snowmobile Exabyte-scale Data Transport

2.1.3. Database

Nazwa Opis
Amazon Aurora High Performance Managed Relational Database
Amazon RDS Managed Relational Database Service for MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server, and MariaDB
Amazon DynamoDB Managed NoSQL Database
Amazon ElastiCache In-Memory Caching System
Amazon Redshift Fast, Simple, Cost-Effective Data Warehousing
AWS Database Migration Service Migrate Databases with Minimal Downtime

2.1.4. Networking

Nazwa Opis
Amazon VPC Isolated Cloud Resources
Amazon CloudFront Global Content Delivery Network
Amazon Route 53 Scalable Domain Name System
AWS Direct Connect Dedicated Network Connection to AWS
Elastic Load Balancing High Scale Load Balancing

2.2. Regions

Code Name
us-east-1 US East (N. Virginia)
us-east-2 US East (Ohio)
us-west-1 US West (N. California)
us-west-2 US West (Oregon)
ca-central-1 Canada (Central)
eu-west-1 EU (Ireland)
eu-central-1 EU (Frankfurt)
eu-west-2 EU (London)
ap-northeast-1 Asia Pacific (Tokyo)
ap-northeast-2 Asia Pacific (Seoul)
ap-southeast-1 Asia Pacific (Singapore)
ap-southeast-2 Asia Pacific (Sydney)
ap-south-1 Asia Pacific (Mumbai)
sa-east-1 South America (São Paulo)

2.3. AWS Command Line Interface (CLI)

 • Access Key
brew install awscli

aws configure
aws ecr get-login
docker login -u AWS -p [...] -e none https://624006931819.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com
docker build -t docker .
docker tag docker:latest 624006931819.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/docker:latest
docker push 624006931819.dkr.ecr.eu-central-1.amazonaws.com/docker:latest
FROM ubuntu
RUN echo 'ehlo world'

2.4. Tworzenie aplikacji w oparciu o platformę Amazon AWS

 • Provisioning środowiska
 • Tworzenie aplikacji
 • Storage
 • Cache
 • Bazy danych
 • Zarządzanie hostami
 • Tworzenie reguł

2.5. Usługi w Amazon AWS

2.5.1. EC2

2.5.2. ELB - Elastic Load Ballancer

 • Czym jest ELB

 • Jak działa

 • Rodzaje Load Ballancerów

  • An Application Load Balancer makes routing decisions at the application layer (HTTP/HTTPS), supports path-based routing, and can route requests to one or more ports on each container instance in your cluster [2].
  _img/architecture-application-load-ballancer.png

  Figure 2.14. Application Load Balancer [2]

  • A Classic Load Balancer makes routing decisions at either the transport layer (TCP/SSL) or the application layer (HTTP/HTTPS) [2].

   _img/architecture-classic-load-ballancer.png

   Figure 2.15. Classic Load Balancer [2]

 • Application Load Ballancer

  • Application Load Balancers allow containers to use dynamic host port mapping (so that multiple tasks from the same service are allowed per container instance) [2].
  • Application Load Balancers support path-based routing and priority rules (so that multiple services can use the same listener port on a single Application Load Balancer) [2].

2.5.3. Amazon EC2 Container Service (ECS)

 • Pozwalają na uruchomienie kontenerów Docker na platformie Amazon EC2

2.5.4. Lambda

 • Uruchamianie funkcji w Cloud, bez konieczności stawiania środowiska
 • Obsługiwane języki programowania

2.6. Zadania

2.6.1. Lambda functions

Stwórz w Amazon AWS lambda function który wyświetli Ehlo World.

2.6.2. Korzystanie z Amazon AWS

 • Załóż konto na Amazon AWS

 • Stwórz wolumen danych

 • W panelu sterowania uruchom maszynę z poziomu Free Tier z Ubuntu LTS AMI z zamontowanym wolumenem

 • W konfiguracji sieciowej maszyny ustaw możliwość połączenia z maszyną na portach:

  • 80
  • 443
  • 8080
  • 9000
  • 8081
 • Jaki jest adres IP maszyny?

  • zewnętrzny
  • wewnętrzny
  • czym to się różni?
  • z którego korzystać?